SPLV17 ORO NERO

The mythology of the costellations
SPLV17 ORO NERO